Thật Diệu Liễu Quán

Generation: 72

1670 – 1742

Vietnam

Thật Diệu Liễu Quán started the Liễu Quán Dharma line.